skip to Main Content

GDPR Information om personuppgiftsbehandling riktad till bl.a vårdnadshavare med barn inskrivna på Montessorivillorna, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan samt för anställda på Montessorivillorna.

Montessorivillorna behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och vår personuppgiftspolicy. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du vissa rättigheter och även rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Montessorivillorna genom styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Montessorivillorna angående vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på styrelsen@montessorivillorna.se. Som vårdnadshavare med barn inskrivna, vårdnadshavare med barn i kö till en förskoleplats, samt anställda på Montessorivillorna, kommer personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål:

Vårdnadshavare samt barn som är inskrivna på Montessorivillorna

Vårdnadshavare samt barn som är inskrivna på Montessorivillorna, deras personuppgifter används för att:

 •  anmäla personuppgifter till kommunen för att få bidrag för förskoleverksamhet
 • för att ha en akutlista där alla telefonnummer samt barnets personnummer finns vid utflykt, barnets sjukdom och/eller vid ev. olycksfall
 • inskrivning/kontraktsdokument
 •  tillgodose barnets vistelsebehov, behovsunderlag för barnens vistelsetider baserat på vårdnadshavares arbetstider/arbetsgivare/tillsynsbehov
 • inkomstanmälan som ett underlag för vårdnadshavares månadsavgift
 • registrering i TYRA-appen (observera att personliga uppgifter som registreras i Tyra- appen kontrolleras och behandlas enligt den personuppgiftspolicy som gäller för Tyra- appen)
 • vid dokumentation av handlingsplaner och åtgärdsplaner, i dokumentation av anmälan till socialtjänst, polis, sjukvård, brandkår, tillbud, incidentrapport, kränkande behandling eller sexuella trakasserier
 • förskolans verksamhet ska kunna nå ut med information via e-post och telefonkontakt, vilket innebär att vårdnadshavares e-postadresser och telefonnummer lagras
 • andra uppgifter som behövs för att administrera till exempel gruppindelningar av barnen, underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavare eller anteckningar i elevvårdande verksamhet och annan information som behövs för därmed jämförliga ändamål

Vårdnadshavare i kö

Vårdnadshavares namn, adress, telefonnummer, e-postadress och behovsdatum för omsorg samt barnets personnummer för att:

 • kunna stå i kö till Montessorivillorna
 • för att vi ska kunna komma i kontakt med dessa vårdnadshavare vid erbjudande av eventuell plats

Anställda

 • Anställdas personuppgifter, kontaktuppgifter och anhörigas kontaktuppgifter används till att administrera den anställdes lön, försäkringar, pension, tjänstereglemente och övriga anställningsvillkor osv
 •  för att kunna nå den anställde utanför arbetstid angående arbetsrelaterade frågor
 • för att kunna nå anhöriga vid olycksfall eller liknande samt anhöriglista/vikarielista

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning eller anställning på Montessorivillorna är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av barnomsorgstjänst/arbetsgivaråtaganden och för att Montessorivillorna har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål:

1. Utifrån samtycke.
2. Eller i andra fall där behandling är nödvändig för att fullgöra avtal kring barnomsorg samt att fullgöra laglig skyldighet.
3. Skydda den registrerades vitala intressen.
4. Fullgöra arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
5. Tillgodose ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarig (intresseavvägning)
 Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller allergier och/eller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att sköta administration, arbetsgivarskyldigheter, samt ovan nämnda ändamål. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Montessorivillorna ska kunna säkerställa inskrivna barn, vårdnadshavares samt anställdas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Montessorivillornas IT-system. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om sådan utlämning är förenlig med gällande dataskyddslagar och följer lagen. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi behovet av säkerhet och sekretess. Då en eller flera av de registrerade är barn, krävs särskilt skydd av personuppgifterna. Akutlista med barnets och vårdnadshavares kontaktuppgifter finns tillgänglig för alla medarbetare på Montessorivillorna. All behandling av personuppgifter sker vidare utifrån att adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits i enlighet med de krav som ställs utifrån gällande dataskyddslagar. Samtliga anställda och övriga som Montessorivillorna svarar för och som behandlar personuppgifterna är bundna av en sekretessförbindelse motsvarande vad som krävs enligt gällande dataskyddslagar och vad som i övrigt följer av lag.

Lagringstiden

Montessorivillorna behandlar dina personuppgifter så länge du är i kö, har ett barn inskrivet eller är anställd hos oss. När barnet har slutat på förskolan/din anställning har upphört raderas personuppgifterna. Montessorivillorna kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet på grund av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, och ogrundad behandling raderad. Du kan också när som helst begära att ett tidigare samtycke som tidigare lämnats avseende personuppgifter ska ändras. En begäran om något av det nämnda kan skickas till styrelsen@montessorivillorna.se. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden avseende vår personuppgiftsbehandling

Back To Top